Black bear at Sugarloaf Park:.

Sonoma Sun | Sonoma, CA